Chernikovsky

Address65 Ulyanovyh St., Ufa, 450029Tel.: +7 (347) 246-22-95